کرسی آزاد اندیشی با موضوعیت ازدواج دانشجویی با حضور کارشناسان روانشناسی

کرسی آزاد اندیشی با موضوعیت ازدواج دانشجویی با حضور کارشناسان روانشناسی

کرسی آزاد اندیشی با موضوعیت ازدواج دانشجویی با حضور کارشناسان روانشناسی در محوطه مؤسسه آموزش عالی پیروزان در مورخه 96/8/14 برگزار شد در این مراسم دانشجویان به ارائه نظر در خصوص این موضوع پرداختند.