آدرس خوابگاه تون سنتر

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

استان خراسان جنوبی -شهرستان فردوس - خیابان امام خمینی - خوابگاه دانشجویی تون سنترشماره تلفن :32732652-056