آدرس خوابگاه پردیس

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

استان خراسان جنوبی - شهرستان فردوس - بلوار دانشجو - خوابگاه دانشجویی پردیسشماره تلفن :32736355 -056