آموزش در مسیر اشتغال

۱۳ آذر ۱۳۹۸

-یکی از علل اصلی بیکاری در جامعه کنونی در بین فارغ التحصیلان دانشگاه؛نداشتن حرفه و تخصص است. با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی موسسه آموزش عالی پیروزان تربیت نیرو های کارآفرین می باشد در همین راستا مجوزاتی را در این زمینه اخذ کرده است.هدف از ایجاد این مرکز برگزاری دوره های مهارتی در طول دوران تحصیل دانشجویان,افزایش سطح کیفی آموزش و افزایش تعامل با مراکز فنی و حرفه ایی بوده تا بتواند فارغ التحصیلان متخصص را وارد بازار کار نماید.