اردوی دانشجویی

۱۶ مهر ۱۳۹۸

ثبت نام اردوی یک روزه جهت خواهران و برداران در دو بازه زمانی به تفکیکدانشجویان عزیز جهت ثبت نام به واحد فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایندپ ن:اردو یک روز همراه با چای آتیشی و نهار بصورت رایگان می باشد