بازدید مدیرکل دفتر آموزش عالی آزاد وزارت علوم تحقیقات و فناوری

۰۳ تیر ۱۳۹۸

 بازدید سرکار خانم دکتر شمیرانی مدیر کل محترم دفتر آموزش عالي غیردولتی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری به اتفاق سرکار خانم قیطاسی زاده از امکانات و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مؤسسه آموزش عالي پیروزان فردوس...