بازدید هیات محترم نظارت از موسسه آموزش عالی پیروزان

۲۶ تیر ۱۳۹۸

حضور هیات محترم نظارت استان در محل موسسه آموزش عالی پیروزان