برپایی ایستگاه صلواتی در روز اربعین

۳۰ مهر ۱۳۹۸

حضور دانشجویان و پرسنل موسسه آموزش عالی پیروزان فردوس در پیاده روی اربعین حسینی و برپایی ایستگاه صلواتی در مسیر پیاده روی با همکاری جوانان مسجد حجه بن الحسن(عج)...