جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

۰۱ مرداد ۱۳۹۸

برررسی کاهش فشار برتولید انتروپی در ایستگاه تقلیل فشار در شبکه توزیع گاز طبیعیآقای دکتر مجتبی باغبانخانم دکتر زهره شمسمهندس عباس خاکسارسه شنبه 1398/05/01ساعت 9صبحموسسه آموزش عالی پیروزان

برررسی آزمایشگاهی چوب خشک کن خورشیدیخانم دکتر زهره شمسمهندس مرادزادهموسسه آموزش عالی پیروزان فردوس  سه شنبه 1398/05/01ساعت 10 صبح