جلسه دفاع از پایان نامه داشجویان کارشناسی ارشد

۱۵ مهر ۱۳۹۸

"بررسی تاثیر افزودن نانو ذرات اکسید آهن و اکسید روی بر تبخیر آب"دانشجو :یونس غجه ایاستاد راهنما: دکتر زهره شمسداوران :دکتر وحید محمودی-دکتر مجتبی باغبانزمان:پنج شنبه 98/07/18   ساعت 3عصرمکان :موسسه آموزش عالی پیروزان