دوره های ضمن خدمت کارکنان

۱۶ آذر ۱۳۹۸

قوانین و مقررات جاری خصوصا قوانین مرجعی چون قانون مدیریت خدمات کشوری و برخی قوانین مالی و محاسباتی کشور به عنوان راهنمای عمل مدیران در نظام اداری کشور بوده و آشنایی و کاربست مفاد این قوانین توسط آنان می تواند بسترساز استقرار بهینه قوانین و در نتیجه ایجاد تحول در نظام اداری گردد.محتوای آموزشی دوره های فوق الذکر به صورت استاندارد و در قالب لوح فشرده تهیه و تدوین شده است. دستگاههای اجرایی و مراکز و موسسات مجری آموزش کارکنان موظف به استفاده از آنها در اجرای دوره های آموزشی می باشند.دستگاههای اجرایی می توانند دوره های آموزشی را رأساً توسط واحدهای آموزش خود یا از طریق مرکز آموزش مدیریت دولتی و دفاتر آموزش و پژوهش استانداری ها و همچنین مراکز و موسسات آموزشی تایید صلاحیت شده در حوزه اداری و مالی برگزار نمایند.صلاحیت حرفه ای مدرسین این دسته از آموزش ها توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی تعیین و افرادی می توانند به امر تدریس در این دوره ها اشتغال یابند که دارای گواهینامه صلاحیت از سوی مرکز یاد شده باشند. علاوه بر ارزشیابی که از سوی دستگاههای اجرایی انجام خواهد شد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری ها بر کیفیت اجرای دوره ها نظارت خواهند داشت.به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های موجود وگسترش همکاری های متعالی آموزشی موسسه آموزش عالی پیروزان از سال 1397 طبق قرارداد با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی مجری برگزاری دوره های آموزشی کارکنان دولت ویژه شهرستان های فردوس،سرایان و بشرویه شد که این دوره ها طبق سرفصل های آموزشی که ازسوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعیین می شود انتخاب و برگزار می گردد و به دو بخش عمده دوره های آموزشی ویژه کارکنان و دوره های آموزش ویژه مدیران تقسیم می شود.