دیدار رئیس هیات امناء موسسه آموزش عالی پیروزان با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

۲۹ آبان ۱۳۹۸

دیدار رئیس هیات امناء موسسه آموزش عالی پیروزان با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبیدر این جلسه مهندس عبداله زاده ضمن ابراز خرسندی از همکاری موسسسه آموزش عالی پیروزان با سازمان مدیریت خواستار تداوم و افزایش سطح همکاری دوجانبه شد.در ادامه جلسه جناب آقای دکتر پور عیسی رئیس سازمان مدیریت نیز موسسه آموزش عالی پیروزان را یکی از موفق ترین مراکز دانشگاهی همکار با سازمان معرفی نمودند و همچنین پیشنهاد همکاری با سازمان را در زمینه های دیگر ارائه دادند.شایان ذکر است بر اساس قرارداد منعقد شده آموزش کارکنان دولت شهرستان فردوس،سرایان وبشرویه بر عهده موسسه آموزش عالی پیروزان می باشد.