طرح آموزش در مسیر اشتغال

۰۵ خرداد ۱۳۹۸

طرح آموزش در مسیر اشتغالدر طرح آموزش در مسیر اشتغال که با همکاری ادره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی وموسسه آموزش عالی پیروزان آغاز گردید،سعی شده تا با بهبود و ارتقاءسطح مهارت ها ،دانش و خصوصیات فردی ،دانشجو را قادر سازند تا بتواند در حین تحصیل مسئولیت زندگی فردی ،خانوادگی و اجتماعی خویش را برعهده گیرد و پس از دانش آموختگی به شغل مناسب دست یابد در این طرح که زیر نظر کارشناسان مرکز مشاوره و کار آفرینی دانشگاه و اداره کل تعاون استان به ویژه دانشجویان موسسه آموزش عالی پیروزان اجرا می گردد تمام نتایج ضمن ارزیابی به صورت منظم جهت بررسی به وزارت علوم تحقیقات و فناوری ارسال می گردد.