جشن گرامیداشت روز مهندس

۰۶ اسفند ۱۳۹۶

مؤسسه آموزش عالی پیروزان به مناسبت گرامیداشت روز مهندس جشنی رابه همین مناسبت برگزار نمود این جشن که با حضور دانشجویان واساتید گرامی از استقبال باشکوهی برخوردار بود توانست شب بسیار خوبی را در برای دانشجویان واساتید رقم بزند