مکانیک خودرو

۰۱ خرداد ۱۳۹۸

معرفی کاردانی مکانیک خودروگرایش خودرو یکی از زیر شاخههای رشته مهندسی مکانیک بوده که به مطالعه خودرو و مباحث مرتبط با آن میپردازد.این رشته در مقطع کاردانی با عنوان کاردانی پیوسته مکانیک خودرو ارائه میشود و فارغالتحصیلان فنی و حرفهای، کار و دانش و دارندگان مدرک پیشدانشگاهی میتوانند در آن به تحصیل بپردازند.هدف از این رشته، آشنایی دانشجویان با اجزای مختلف خودرو، نحوه طراحی و کارکرد آن، تکنولوژیهای نوین در زمینه خودرو و نحوه عیبیابی و تعمیر میباشد.در این رشته بر دروس عملی تاکید فراوانی شده و برای تمامی بخشهای خودرو، کارگاههایی ارائه گردیده است. در ضمن دروس اصلی و پایهای مهندسی مکانیک نیز به دانشجویان ارائه میگردد تا به کمک آن، نحوه طراحی و کارکرد خودرو به شکل بهتری درک گردد. در طول این دوره، دانشجویان علاوه بر دروس عمومی و علوم پایه، دروس تئوری بخشهای مختلف خودرو، دروس پایه مهندسی مکانیک، 7 کارگاه خودرو و 3 آزمایشگاه تخصصی را میبایست بگذرانند.

زمینه فعالیت در این رشته:برای دانشجویان این دوره پس از فارغالتحصیلی این امکان فراهم است که در کارخانجات خودروسازی و صنایع مرتبط با آن و یا شرکتهای ارائه کننده خدمات پس از فروش مشغول به کار گردند. در ضمن این دانشجویان میتوانند در مقطع کارشناسی ناپیوسته شاخههای مختلف رشته مهندسی مکانیک نیز ادامه تحصیل دهند. تفاوت این رشته و کاردانی ناپیوسته صنایع اتومبیل در این است که در رشته مکانیک خودرو بیشتر بر بهرهبرداری و تعمیر خودرو تاکید شده، اما در رشته صنایع اتومبیل بیشتر مباحث طراحی و ساخت خودرو مد نظر میباشد.