هیات امناء

۰۲ خرداد ۱۳۹۸

وظایف و اختیارات هیات امناء:الف- تصویب آیین نامه داخلیب- تصویب سازمان اداری موسسه براساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه های مربوط با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.ج- بررسی و تصویب بودجه موسسه که از طرف رئیس موسسه پیشنهاد می شود.د- تصویب بودجه تفصیلی موسسههـ - تصویب حسابها و ترازنامه سالانه موسسهو- تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آنز- تعیین حسابرس و خزانه دار برای موسسهج- کوشش برای جلب کمک های بخش خصوصی و عواید محلی اعم از نقدی،تجهیزاتی،ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگیط- تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی که برحسب مورد پس از تائید وزارتخانه مربوط قابل اجرا می باشد.ی- پیشنهاد میزان فوق العاده های اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی (کارشناسان و تکنیسین ها) که برحسب مورد پس از تائید وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا می باشد.ک- تعیین نحوه  اداره واحدهای تولیدی،خدماتی،کارگاهی و بهداشت و درمانی موسسه در چهارچوب ضوابطی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.ل- تعیین میزان پرداخت حق التحقیق،حق التدریس ،حق الزحمه، حق التالیف و نظایرآن.م- بررسی گزارش موسسه که ازطرف رئیس موسسه ارائه می شودن- تصویب مقررات استخدامی اعضای هیات علمی موسسه که بمنظور هماهنگی پس از تائید وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.ماده 8- اعتبارات هریک از موسسات صرفا" در قالب برنامه و به صورت کمک بودجه سالانه کل کشور منظور و تصویب می شود و تخصیص اعتبار حداقل هر3 ماه به ماخذ سه دوازدهم بودجه مصوب از طریق دستگاههای اجرایی ذیربط کلا" در اختیارهریک از موسسات قرارخواهد گرفت.ماده9- امورمالی و معاملاتی موسسات جزء درمورد ذیحسابی موضوع ماده 31 قانون محاسبات عمومی مشمول سایرمقررات قانون مزبور وآیین نامه معاملات دولتی و سایرقوانین مربوط به موسسات دولتی نخواهد بود.ماده 10- رسیدگی به حساب های سالانه موسسات براساس آیین نامه ای خواهد بود که برحسب مورد توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تائید وزارت امور اقتصادی و دارایی می رسد.اعضاي هيئت امناء موسسه که با حکم وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری شروع به کار نموده اند :   مهندس حمید عبداله زاده (رئیس هیأت امناء)   حجت الاسلام غلامرضا روحانی نژاد    دکتر سید محمد باقر حسینی   دکتر حسین ناظری    دکتر علی نوروزی   دکتر حمید نیازمند  مهندس محمد موید  دکتر مهدی پارسا(نماینده محترم وزیر علوم تحقیقات و فناوری) مهندس محمود میرزایی( نماینده محترم استاندار خراسان جنوبی)