عکس های سایت کارگاهی و آزمایشگاهی

۱۳ آذر ۱۳۹۸

قسمتی از تجهیزات مرکز خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی موسسه آموزش عالی پیروزان