دومین کنفرانس ملی هوانوردی عمومی و اولین همایش انرژی های خورشیدی

۱۳ بهمن ۱۳۹۸