ثبت نام"کارشناسی ارشد" رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

۱۸ آذر ۱۳۹۸ثبت نام"کارشناسی ارشد" رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژیاز طریق مراجعه به سایت سازمان سنجشمهلت ثبت نام

16 تا 25 آذرماه ۹۸

امتیازات مؤسسه آموزش عالی پیروزان: پرداخت کل شهریه توسط صندوق فرهیختگان

دارای اعتبار همانند دانشگاه های دولتی بر طبق بخشنامه 2/133674 وزارت علوم تحقیقات وفناوری

مجهزبودن به سایت آزمایشگاهی و کارگاهی

 مجهز به خوابگاه و سلف سرویس شماره تماس:05632731801