طرح آموزش در مسیر اشتغال

آموزش در مسیر اشتغال
آموزش در مسیر اشتغال

-یکی از علل اصلی بیکاری در جامعه کنونی در بین فارغ التحصیلان دانشگاه؛نداشتن حرفه و تخصص است. با توجه...

ادامه مطالب...
طرح آموزش در مسیر اشتغال
طرح آموزش در مسیر اشتغال

طرح آموزش در مسیر اشتغال در طرح آموزش در مسیر اشتغال که با همکاری ادره کل...

ادامه مطالب...