پژوهشی

هفته پژوهش گرامی باد
هفته پژوهش گرامی باد

هفته پژوهش  گرامی باد موسسه آموزش عالی پیروزان با همکاری دانشگاه فرهنگیان...

ادامه مطالب...
معاونت پژوهشی
معاونت پژوهشی

امور پژوهشی از مهمترين اهداف مؤسسه است. اين معاونت...

ادامه مطالب...