کارشناسان مرکز کار آفرینی

۰۶ آذر ۱۳۹۸

آقای سجاد ارتشیدارآقای مجتبی خبیریآقای علی فداییآقای حمید رضا طحان منشخانم مبارکیخانم آبیاری