امضا تفاهم نامه دو جانبه موسسه آموزش عالی پیروزان و پژوهشگاه هوا و فضا وزارت علوم تحقیقات و فناوری آذر 1399

۲۶ آذر ۱۳۹۹در راستای فعالیت های چند ساله موسسه آموزش عالی پیروزان فردوس در حوزه انرژی های نو  تفاهم نامه همکاری دو جانبه با پژوهشگاه هوافضای وزارت علوم منعقد گردید که بر اساس این تفاهم نامه دفتر موسسه آموزش عالی پیروزان در پژوهشگاه  تاسیس و همکاری به صورت رسمی روی چند پروژه مشخص آغاز گردید همچنین 

در این مراسم تفاهم نامه ساخت  ماهواره نیز بین مراکز آموزش عالی فردوس، فرمانداری و شورای اسلامی شهر فردوس و همچنین پژوهشگاه هوا فضا منعقد گردید