رئیس هیات امناء

۰۶ آذر ۱۳۹۸

 مهندس حمید عبداله زاده رئیس هیات امناء موسسه آموزش عالی پیروزان